Vrátenie tovaru

Kategórie
 
 
 

 

 
 
 
 
Reklamné okno
 
 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku bez udania dôvodu


►VRÁTENIE TOVARU- Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku

Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť Odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru(V súlade s §7 (a nasledujúcimi) zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho)

 Lehota 14 dní sa počíta od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. V takom prípade objednávateľ zašle písomné prehlásenie  o Odstúpení od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu s uvedením mena, priezviska, presnej adresy, čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie.

Zakúpený tovar v pôvodnom stave a balení (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle poštou na vlastné náklady späť na korešpondenčnú adresu Beststyle.sk-Jana Vasić, Post Box 1, 908 73 Veľké Leváre. Zásielku nezasielajte na dobierku. Takúto zásielku prevádzkovateľ nepreberá.

Prevázdkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. V prípade vrátenia peňazí formou poštovej poukážky na adresu, účtuje spoločnosť manipulačný poplatok vo výške 1,50 Eur, ktorý bude odpočítaný z vrátenej sumy. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru (predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších prepisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru) a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka) alebo vrátiť tovar späť na náklady kupujúceho. 


V prípade, ak objednávateľ nezašle písomné prehlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy uzatovrenej na diaľku podľa Zákona 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa, tovar bude objednávateľovi vrátený na adresu, ktorá je uvedená na zásielke na jeho vlastné náklady. V prípade ak objednávateľ neprevezme takúto zásielku, bude uskadnená u prevádzkovateľa. Objednávateľ bude vyzvaný písomne do 3 praconvých dní doručiť potrebné dokumenty. V prípade ak tak neuskutoční, za uskladnenie takejto zásielky prevádzkovateľ účtuje 1% z celkovej objednávky za každý deň uskladnenia zásielky.  V prípade ak objednávateľ dopošle na výzvu prevádzkovateľa v termíne do 3 pracovných dní potrebné dokumenty, ktoré chýbali v zásielke, bude objednávateľovi vrátená suma, ktorá bude znížená o poštové náklady za vrátenú zásielku ktorú objednávateľ neprevzal.

Do zásielky priložte vyplnený formulár, ktorý nájdete TU: 
https://www.beststyle.sk/sub/beststyle.sk/images/FORMULAR ODSTUPENIE OD KUPNEJ ZMLUVY 2019(1).pdf

V prípade, ak zákazník obdrží darčekový kupón/ dar za nákup tovaru nad 50 Eur alebo po uvážení prevádzkovateľom je zaviazaný ho vrátiť v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy. 

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať výlučne písomnou formou na e-mail : info@beststyle.sk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia