Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.beststyle.sk

 

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  (ďalej len "VOP")

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.beststyle.sk je Jana Vasić, Příkop 838/6, 602 00 Brno- Zábrdovice.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb) 

3. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnicka osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

4. K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa a informáciou o odoslaní tovaru (tovar bol odoslaný), pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (prevádzkovateľ teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky s presnými garantovanými cenami a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol odoslaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.).  Objednávku si môže registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.Objednávka bude zrušená vtedy, ak objednávateľ neuvedie správnu a úplnú adresu alebo neúplný telefónny kontakt.

5. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti uschovaváteľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa .

6. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe ( do 2-3 pracovných dní) po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prev-ádzkovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar, dodá tovar objednávateľovi len ten, ktorý má aktuálne na sklade podľa objednávky. V prípade, ak objednávateľ objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne.

V prípade platby vopred na bankový účet, prevádzkovateľ zašle objednávateľovi informáciu, keď platbu prevádzkovateľ zaznamená. Od tohto momentu sa prevádzkovateľ zaväzuje odoslať zaplatený tovar do 2-3 pracovných dní. V prípade platby platobnou kartou cez platobnú bránu Fio Banka prevádzkovateľ zašle objednaný tovar do 2-3 pracovných dní.

7. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

8. Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane objednávateľ v doručenej zásielke.

9. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka vráti ako nedoručná bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ požaduje náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená vo výške 8 EUR. Zmluvná pokuta 8,00 € je náhrada škody – nákladov, ktoré vynaložil predávajúci na odoslanie zásielky kupujúcemu. Ide o náklady na poštovné, dobierku, poplatok za vrátenie dobierky, obalový materiál, administratívu a čas vynaložený na vybavenie objednávky. Upomienka na zaplatenie zmluvnej pokuty je kupujúcemu posielaná emailom alebo SMS správou. Zmluvnú pokutu je potrebné uhradiť do 3 dni od doručenia upomienky na účet číslo 1306934003/1111, IBAN: SK0411110000001306934003, SWIFT: UNCRSKBX

Pokiaľ zákazník pokutu nezaplatí najneskôr do (3) troch dní od doručenia upomienky na zaplatenie, bude od neho následne súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú predávajúcemu spôsobil (pokuta, súdne a exekučné poplatky).
Všetky upomienky sa považujú za doručené na druhý deň od odoslania. Presný dátum, suma a číslo objednávky bude vždy uvedené v upomienke.

Poplatky spojené so súdnym a exekučným konaním:
26,56 € - vystavenie žiadosti na súd na platobný rozkaz
26,56 € - vystavenie žiadosti na exekučné konanie
9,96 € - podanie návrhu na exekučné konanie (poplatok exekútora)
+ ďalšie poplatky exekútora.

 Neobdržanie potvrdzovacej SMS alebo emailu o zaevidovaní alebo odoslaní objednávky nie je dôvod na nezaplatenie zmluvnej pokuty. Kupujúci si dokončením internetovej objednávky objednáva predmetný tovar a súhlasí so zaplatením zmluvnej pokuty, ak túto zásielku nepreberie.

Pozn: Upozorňujeme zákazníkov, aby nepodceňovali a nebrali súdne a exekútorské konania na ľahkú váhu a pokúšali sa im v čo najväčšej miere vyhnúť.

 Ak kupujúci zaprie uskutočnenie objednávky, môže byť v spolupráci s jeho internetovým providerom použitá jeho IP adresa uvedená v interných štatistikách stránky na overenie tejto skutočnosti.
 

10. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť Odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru(V súlade s §7 (a nasledujúcimi) zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho). Lehota 14 dní sa počíta od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. V takom prípade objednávateľ zašle písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o Odstúpení od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave a balení (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle na vlastné náklady späť na adresu Beststyle.sk-Jana Vasić, Post Box 1, 908 73 Veľké Leváre (ale nie formou dobierky). Prevázdkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. V prípade vrátenia peňazí formou poštovej poukážky na adresu, účtuje spoločnosť manipulačný poplatok vo výške 1 Eur, ktorý bude odpočítaný z vrátenej sumy. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru (predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších prepisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru) a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka) alebo vrátiť tovar späť na náklady kupujúceho. V prípade, ak objednávateľ nezašle písomné prehlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, alebo bude obuv znečistená obuv bude objednávateľovu vrátená na adresu, ktorá je uvedená na zásielke na jeho vlastné náklady. V prípade ak objednávateľ neprevezme takúto zásielku, bude uskadnená u prevádzkovateľa. Za uskladnenie takejto zásielky prevádzkovateľ účtuje 1% z celkovej objednávky za každý deň uskladnenia zásielky až do jej prevzatia.Objednávateľ si obuv musí prísť vyzdvihnúť osobne v pracovné dni od 8 - 14 h na adresu po dohode s prevádzkovateľom vo Veľkých Levároch. 

V prípade, ak zákazník obdrží darčekový kupón za nákup tovaru nad 50 Eur(alebo po uvážení prevádzkovateľa) je zaviazaný ho vrátiť v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy. 

Ak objednávateľ zakúpil tovar v hodnote nad 65 Eur poštovné náklady sú zdarma. V prípade ak objednávateľ vrátil tovar z objednávky , poštovné náklady mú budú odpočítané z hodnoty vráteného tovaru.

V prípade, ak objednávateľ zašle tovar v poškodenej krabici od topánok alebo oblepenej krabici so stítkom o odosielateľovi a adresátovi alebo oblepí celú krabicu lepiacou páskou ktorou krabicu znehodnotí, (alebo krabica nebude súčasťou vrátenej zásielky)bude mu vrátená suma znížená o 1 Eur ktoré spoločnosť  použije na zabezpečenie nových krabíc. 

Objednávateľ ma právo na výmenu zakúpeného riadne zaplateného tovaru do 14 dní od prevzatia tovaru. Objednávateľ zašle predávajúcemu písomnou formou na adresu pre písomný styk Beststyle.sk-Jana Vasić, Post Box 1, 908 73 Veľké Leváre Žiadosť o výmenu tovaru v ktorej  uvedie: meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo,uvedie farbu,veľkosť, druh, kód zakúpeného tovaru, cenu zakúpeného tovaru a uvedie farbu veľkosť, druh, kód tovaru za ktorý má záujem tovar vymeniť spoločne s nepoužívanou a hygienicky nezávadnou obuvou spoločne so všetkým príslušenstvom a dokladom o kúpe /faktúra/ na vyššie uvedenú adresu na vlastné náklady. Zásielky zasielané službou dobierka predúvajúci neprevezme a v takomto prípade odmietne prevziať.

V prípade, ak objednávateľ nezašle písomnú žiadosť o výmenu tovaru, obuv bude objednávateľovi vrátená na adresu, ktorá je uvedená na zásielke na jeho vlastné náklady.Za výmenu tovaru si predávajúci účtuje sumu 3,50 Eura za poštovné a balné náklady, ktoré kupujúci uhradí pri preberaní vymeneného tovaru. 

V prípade ak objednávateľ neprevezme takúto zásielku, bude uskadnená v našej spoločnosti. Za uskladnenie takejto zásielky prevádzkovateľ účtuje 1% z celkovej objednávky za každý deň uskladnenia zásielky. 

V prípade, ak objednávateľ zašle tovar v poškodenej krabici od topánok alebo oblepenej krabici so stítkom o odosielateľovi a adresátovi alebo oblepí celú krabicu lepiacou páskou ktorou krabicu znehodnotí, (alebo krabica nebude súčasťou vrátenej zásielky)bude mu vrátená suma znížená o 1 Eur ktoré spoločnosť  použije na zabezpečenie nových krabíc. 

11. Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť (objednávateľ obdrží e-mail,,objednávka sa vybavuje,,) so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-mail potvrdzujúcom prijatie objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

13. V prípade, ak objednávateľ sa aktuálne nachádza alebo žije v zahraniči, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. Pri doruční objednávky do ČR objednávateľ platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepočte na Kč podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).

14. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

15. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovu poskytnuté.

16. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

17. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

18. Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.

19. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

20. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

V prípade otázok a nejasností je potrebné nás kontaktovať elektronickou formou na e-mail [email protected]

21. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

22. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 01.05.2017 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia