Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
 
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.beststyle.sk

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

Úvodné ustanovenia.


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.beststyle.sk je Jana Vasić, Příkop 838/6, 602 00 Brno - Zábrdovice.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy. Vadu musí kupujúci okamžite hlásiť predávajúcemu, obuv nesmie v prípade vady používať.


Postup vybavovania reklamácií.


1. V zmysle tohto Reklamačného poriadku, musí oprávnená osoba uplatniť reklamáciu a prílohy reklamácie jedine písomnou formou. Reklamácie prosíme zasielať na adresu Beststyle.sk - Jana Vasić, Post Box 1, 908 73 Veľké Leváre spolu s kópiou o zaplatení /faktúra/. Poštové náklady hradí reklamujúci.
Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté nosením, napr. zodraté podpätky a podrážky. Súčasťou zásielky s reklamovanou obuvou musí byť faktúra a reklamačný formulár.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• popis reklamácie a presná špecifikácia vady, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,

• dátum zistenia vady,
• podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

3. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú a reklamácia bude vrátená späť na náklady reklamujúceho. 

4. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Prevádzkovateľ vydá reklamujúcemu doklad o vybavení reklamácie písomnou formou.

5. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa)
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa.

7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

8. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 01.05.2017 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.