Podmienky súťaže

Kategórie
 
 
 
 
 

Podmienky súťaže

Organizátorom súťaže je Jana Vasić, Příkop 838/6, 602 00 Brno-Zábrdovice, IČO:04929462

(ďalej len “Podmienky”)

1. Účel spotrebiteľskej súťaže:

Účelom súťaže www.beststyle.sk - (ďalej len „Súťaž“) je reklama a propagácia internetového portálu organizátora súťaže a to Jana Vasić, Příkop 838/6, 602 00 Brno-Zábrdovice, IČO:04929462

2.Organizátor súťaže je Jana Vasić, Příkop 838/6, 602 00 Brno-Zábrdovice, IČO:04929462, Zápis v ŽR MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 (ďalej len “Organizátor”).

2.Začiatok a ukončenie súťaže

1. Začiatok Súťaže je deň 01.12.2018 a účastník Súťaže sa môže do Súťaže zapojiť v období od 01.12.2018 do 23.12.2018

2.Ukončenie Súťaže môže byť upravené organizátorom.

3. Účasť v súťaží

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto uvedie korešpondenčnú adresu + e-mailovú adresu na území Slovenskej republiky a má viac ako 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto Súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka. Účastníkom Súťaže sa automaticky stane každý, kto splní všetky podmienky účasti v súťaži: – zodpovie otázku, vyplní všetky povinné údaje v registračnom formulári (Meno a priezvisko, Adresa, E-mail, Telefón). Zákazník sa môže stať účastníkom Súťaže len jedenkrát za deň.

4.Žrebovanie

Do žrebovania budú zaradení účastníci Súťaže, ktorí splnili podmienky účasti uvedené v článku 3. týchto podmienok. Žrebovanie a zverejnenie výsledkov žrebovania sa bude konať dňa 24.12.2018. V prípade, ak tento deň žrebovania pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja žrebovanie sa vykoná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Výsledky žrebovania budú uverejnené na www.beststyle.sk v štruktúre: Meno a priezvisko výhercu, Mesto.Výhercovia pre túto súťaž budú desiati.

5. Výhra

Vianočný set.Výhercom bude výhra doručená kuriérom GLS najneskôr do 30 dní od ukonenia súťaže na adresu v rámci Slovenskej republiky, ktorú uviedol v registračnom formulári. Výhru nie je možné vybrať z aktuálnej ponuky.

6. Ochrana osobných údajov

Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov účastníkov súťaže: Ochrana osobných údajov

7. Záverečné ustanovenie

1. Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v Súťaži podľa článku IV. týchto Podmienok, na cenu, výherca nemá nárok na výhru a cena prepadá v prospech Organizátora.

2. V prípade, ak výhry z tejto Súťaže podliehajú dani z príjmov alebo akejkoľvek inej dani, príslušnú daň je povinný zaplatiť výherca podľa platných právnych predpisov.

3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Finančná náhrada a vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

4. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.

5. Tieto podmienky sú uložené u Organizátora Súťaže, a sú zverejnené na internetovej stránke http://www.beststyle.sk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia