Podmienky súťaže

Kategórie
 
 
 
 
 

Podmienky súťaže

Organizátorom súťaže je Jana Vasić, Příkop 838/6, 602 00 Brno-Zábrdovice, IČO:04929462

(ďalej len “Podmienky”)

►1. Účel spotrebiteľskej súťaže

Účelom súťaže www.beststyle.sk - (ďalej len „Súťaž“) je reklama a propagácia internetového portálu organizátora súťaže a to Jana Vasić, Příkop 838/6, 602 00 Brno-Zábrdovice, IČO:04929462

2.Organizátor súťaže je Jana Vasić, Příkop 838/6, 602 00 Brno-Zábrdovice, IČO:04929462, Zápis v ŽR MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 (ďalej len “Organizátor”).

►2.Začiatok a ukončenie súťaže

1. Začiatok Súťaže je deň 01.05.2018 a účastník Súťaže sa môže do Súťaže zapojiť v období od 01.05.2018 do 31.05.2018

2.Ukončenie Súťaže môže byť upravené organizátorom.

►3. Účasť v súťaží

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto uvedie korešpondenčnú adresu na území Slovenskej republiky a má viac ako 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto Súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka. Účastníkom Súťaže sa automaticky stane každý, kto splní všetky podmienky účasti v súťaži: – Správne odpovie na súťažnú otázku. Správnu odpoveď je možné nájsť na internetovom portáli http://www.www.beststyle.sk – Vyplní všetky povinné údaje v registračnom formulári (Meno a priezvisko, Adresa, E-mail, Telefón). Zákazník sa môže stať účastníkom Súťaže len jedenkrát za deň.

►4.Žrebovanie

Do žrebovania budú zaradení účastníci Súťaže, ktorí splnili podmienky účasti uvedené v článku 3. týchto podmienok. Žrebovanie a zverejnenie výsledkov žrebovania sa bude konať dňa 01.06.2018. V prípade, ak tento deň žrebovania pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja žrebovanie sa vykoná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Výsledky žrebovania budú uverejnené v štruktúre: Meno a priezvisko výhercu, Mesto.Výhercovia pre túto súťaž budú traja.

►5. Výhra

Dámska obuv.Výhercom bude výhra doručená kuriérom GLS najneskôr do 30 dní od ukonenia súťaže na adresu v rámci Slovenskej republiky, ktorú uviedol v registračnom formulári. Výhru nie je možné vybrať z aktuálnej ponuky.

►6. Ochrana osobných údajov

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov uvedených v Registračnom formulári a v súlade a v súlade v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete súhlas so spracúvaním osobných údajov organizátorovi súťaže Jana Vasić, Příkop 838/6, 602 00 Brno-Zábrdovice, IČO:04929462 (ďalej len Jana ,,organizátor,,)na marketingové účely. V prípade, ak sa účastník súťaže stane výhercom, budú zverejnené jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a mesto bydliska na internetovej stránke www.beststyle.sk 

Účtovné a iné doklady spojené s odovzdaním cien obsahujúce osobné údaje výhercov súťaže podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je organizátor povinný uchovávať 10 rokov od ukončenia súťaže. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola súťaž ukončená. Po tejto lehote budú osobné údaje výhercov súťaže bezodkladne zlikvidované.  Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu organizátora alebo prípadne emailom na  info@beststyle.skPo ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný organizátora informovať o ich zmene. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom spolupracujúcim s organizátorom súťaže ako sp prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Beriete na vedomie, že osobné údaje výhercov súťaže v rozsahu meno, priezvisko a mesto bydliska budú zverejnené na internetovej stránke www.beststyle.sk. Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od organizátora súťaže vyžadovať informáie, odpis, opravu jej osobných údajov spracovaných organizátorom súťaže.

►7. Záverečné ustanovenie

1. Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v Súťaži podľa článku IV. týchto Podmienok, na cenu, výherca nemá nárok na výhru a cena prepadá v prospech Organizátora.

2. V prípade, ak výhry z tejto Súťaže podliehajú dani z príjmov alebo akejkoľvek inej dani, príslušnú daň je povinný zaplatiť výherca podľa platných právnych predpisov.

3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Finančná náhrada a vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

4. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.

5. Tieto podmienky sú uložené u Organizátora Súťaže, a sú zverejnené na internetovej stránke http://www.beststyle.sk

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia