Ochrana osobných údajov/súťaž

Infobar icon

Milí zákazníci, objednávky vykonané na dobierku /platba pri preberaní tovaru u kuriéra/ je možná jedine zaplatiť priamo u kuriéra prostredníctvom platobnej karty z dôvodu možného vírusu. Objednávky expedujeme do 2-3 pracovných dní odo dňa uskutočnenia objednávky. Ďakujeme za porozumenie.

Kategórie
 
 
 
 
 


V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi. Ak máte otázky k spracúvaniu vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. 

Prevádzkovateľ:
Prevádzkovateľom je Jana Vasić, so sídlom Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČO:04929462, e-mail:info@beststyle.sk, tel.: 0950 61222 6 - Zábrdovice spracováva vaše osobné údaje.

Zodpovedná osoba:
Zodpovedná osoba (Jana Vasić, so sídlom Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČO:04929462, e-mail:info@beststyle.sk, tel.: 0950 61222 6 - Zábrdovice) za ochranu osobných údajov vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: info@beststyle.sk alebo telefonicky na 0950 61 222 6 alebo poštou na korešpondenčnú adresu Beststyle.sk - Jana Vasić, POST BOX 1, 908 73 Veľké Leváre

Kto sa môže zúčastniť súťaže:
Súťaž a prípadné zasielanie newsletterov sú určené osobám starším ako 18 rokov. Osoba mladšia  ako 18 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracováva:
Identifikačné a kontaktné údaje na odovzdanie výhry: Meno, priezvisko, titul,  adresa,  telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty, užívateľské meno na sociálnych sieťach (pri súťažiach na sociálnych sieťach), údaje o výhre.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:
Priebeh, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry: Osobné údaje na účely účasti v súťaži spracúvame na základe vášho súhlasu.  Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.
Marketing: Ak pri prihlásení do súťaže zakliknete políčko „ Prehlasujem, že mám viac ako 16 rokov a súhlasím so zaradením osobných údajov do databázy spoločnosti Beststyle.sk a ich využitím na marketingové účely. Zároveň týmto prehlasujem, že údaje o emailovej adrese a telefónnom čísle sú registrované na moje meno uvedené v tomto formulári a som oprávnený ich používať. Prajem si odoberať novinky (newsletter)“ budeme Vám zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách emailom, poštou alebo SMS správou. Obchodné informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce. Osobné údaje na účely marketingu spracúvame na základe vášho súhlasu.  Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 1 roka po ukončení súťaže. Ak ste nám poskytli súhlas na zasielanie marketingových informácií  budeme vaše osobné údaje uchovávať 5 rokov od poslednej účasti v súťaži. Účtovné doklady spojené s odovzdaním výhry musíme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  vašich osobných údajov.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?
Poskytnutie osobných údajov na účely vybavenia objednávky je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme vašu objednávku vybaviť. Poskytnutie osobných údajov na účely registrácie na www.beststyle.sk na účely marketingu je dobrovoľné.
 
S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?
Príjemcovia na základe osobitných zákonov:
Osobné údaje výhercov súťaží môžu byť poskytnuté Daňovému úradu.

Sprostredkovatelia:
Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.
Našimi sprostredkovateľmi sú:
-    Poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb

Zverejňovanie:
Osobné údaje výhercov súťaže v rozsahu meno, iniciálka priezviska, mesto/obec bydliska, fotografie ak boli podmienkou účasti v súťaži môžu byť zverejnené na našej webovej stránke www.beststyle.sk alebo na sociálnych sieťach, ak bola súťaž realizovaná cez sociálne siete.

Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov:
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely účasti v súťaži a súhlas na zasielanie marketingových informácií môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu korešpondenčnú adresu, na našom webe www.beststyle.sk/kontakt, elektronicky na emailovú adresu info@beststyle.sk. Odhlásiť sa zo zasielania marketingových informácií môžete aj priamo v emailovej marketingovej informácii, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov  pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k vašim osobným údajom:
Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov:
Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných vašich osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov:
Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo na základe žiadosti o blokovanie vašich osobných údajov.

Spôsob uplatňovania práv:
Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu korešpondenčnú adresu, na našom webe https://www.beststyle.sk/kontakt/ alebo elektronicky na emailovú adresu info@beststyle.sk.
Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. 

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

 

Platné od 25.5.2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia